Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (2024)

6 aandachtspunten

 • 14 juni 2022
 • Door redactie De Zaak

Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos verstrekken, maar er zijn ook situaties denkbaar waarin je dat liever weigert. Waar moet je op letten?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, deAftrekposten Scanen dePensioen Scan

Inhoudsopgave

Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring is een document dat door jou als werkgever moet worden ingevuld en ondertekend. Hetverplicht jetot niets, jestaat nietgarant voor de werknemer. De meeste werkgevers zullen de verklaring dan ook probleemloos verstrekken.

Er zijn situaties denkbaar dat jeliever geen verklaring afgeeft. Misschien heb jebedenkingen bij de lening omdat de werknemer al schulden op zijn naam heeft staan en wil jeniet betrokkenraken bij een eventuele gerechtelijke procedure tegen hem.

Verklaring invullen niet verplicht

Jehebt het recht te weigeren. Er bestaat namelijk geen wettelijke verplichting tot het verstrekken van de verklaring.

Het is wel raadzaam een bepaling in jepersoneelsgids op te nemen, waarin je je het recht voorhoudt om geen werkgeversverklaring af te geven. De werknemers weten dan waar ze aan toe zijn.

Bedenk ook dat jouw besluit kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie. Zonder werkgeversverklaring is de kans namelijk groot dat de werknemer geen leningkrijgt.

Intentieverklaring

Voor een werknemer met een contract voor bepaalde tijd wordt meestal gevraagd om een intentieverklaring. Deze kan bestaan uit een brief waarin jeverklaart dat de intentie aanwezig is om het dienstverband voort te zetten.

Tegenwoordig is deze brief vaak niet meer nodig. Steeds meer hypotheekinstellingen accepteren namelijk alleen nog de werkgeversverklaring van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het is dan ook een goed idee dat je de modelwerkgeversverklaring NHG gebruikt.

Daarop staat een onderdeel ‘Verklaring voortzetting dienstverband’, waarbij jemet een tijdelijk dienstverband moet aangeven of het dienstverband bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet. De intentieverklaring is hiermeeverwerkt in de werkgeversverklaring.

6 tips voor een veilige werkgeversverklaring

 1. Vermeldhet nummer van het identiteitsbewijs van de werknemer in de verklaring. Dat beperkt de mogelijkheden tot misbruik bij verlies of diefstal;
 2. Zorg ervoor dat de verklaring slechts een bepaalde periode geldig is;
 3. Print de verklaring uit op je eigen briefpapier.
 4. Tipp-ex is verboden op het formulier. Ook meer dan twee soorten handschriften en kleuren-inkt zijn niet acceptabel.
 5. Vaak worden de verklaringen slordig ingevuld. Controleer altijd of de handtekening en datum niet ontbreken en/of alle kruisjes zijn ingevuld.
 6. Veel hypotheekinstellingen geveneen werkgeversverklaring af die jemoet invullen.

Let op: ook het NHG-model wordt niet door alle geldverstrekkers geaccepteerd als het om een hypotheek gaat zónder NHG. Onder dit model staat namelijk geen totaaltelling.

Werkgeversverklaring invullen

Als je een werkgeversverklaring verstrekt, ben je verplicht dat op correcte manier te doen. Niet alleen wat betreft de hoogte van het inkomen. Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat op de salarisstrook staat, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

Ook wat betreft de aard van hetdienstverbandmoet een correcte verklaring worden gedaan. Bijvoorbeeld vast contract, tijdelijk contract of proeftijd. Het aanvinken van een verkeerd hokjevalt onder valsheid in geschrifte en kan zorgen voor een hoop ellende.

Wat is allemaal onderdeel van de werkgeversverklaring?

De werkgeversverklaring is een belangrijk document voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, waar de volgende zaken in staan:

 • Het bruto jaarsalaris. Het is mogelijk om rekening te houden met toekomstige salarisstijging. Vermeld dan wel wanneer de stijging ingaat.
 • Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd).
 • Datum indiensttreding.
 • Gegevens werkgever.

Wanneer is een werkgeversverklaring geldig?

Een werkgeversverklaring is pas geldig wanneer het een getekende werkgeversverklaring is. Een werkgeversverklaring is maximaal drie maanden geldig. Na deze drie maanden zal een nieuwe werkgeversverklaring nodig zijn.

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (2)

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Voorbeeld uit de rechtspraak

Zo spande een werknemer eens een kort geding aan tegen zijn werkgever die hem na drie tijdelijke contracten geen vaste aanstelling wilde geven.

Hoewel de werkgever nooit van plan was de werknemer voor vast aan te nemen, had hij wel vier verschillende verklaringen afgegeven waarop hij aangaf dat de werknemer in vaste dienst was. Slechts om hem te helpen bij het verkrijgen van een hypotheek.

Op basis van de verklaringen probeerde de werknemer echter een vast dienstverband af te dwingen. De rechter stelde de werknemer in het ongelijk omdat hij doelbewust de verklaringen had aangevraagd om een vast contract af te dwingen.

Het komt niet vaak voor, maar als een werknemer jevoor de rechter sleept vanwege een foute verklaring, kan dat jetienduizenden euro’s kosten. Bespaar een hoop gedoe en geld: verklaar geen onwaarheden!

Gerelateerd lezen:

Zakelijke mediation
Welk kerstpakket moet ik geven?
Wat zijn de voordelen van Payrolling?
Wat te doen?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn.Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Zo voorkom je langdurig verzuim onder personeel

Wist je dat een zieke werknemer gemiddeld € 405 per dag kost? En één van de grootste risico’s op verzuim: Zitten. Tijd om in beweging te komen! Maar hoe stimuleer je je werknemers? Download de whitepaper met praktische tips & tricks en verlaag vandaag nog jouw risico op langdurig verzuim.

Download whitepaper >

PrevVorig“Samen ondernemen is intensiever dan een relatie”

VolgendWelke gevolgen heeft de nieuwe CSRD-richtlijn voor het mkb?Next

Lees ook…

Checklist zakelijke contracten. Zo voorkom je hoofdpijndossiers

Een stevig fundament in zakendoen begint met een waterdicht contract? Of je nu onderhandelt met klanten, deals sluit met leveranciers of talent werft:…

 • 27 december 2023

Vooruitblik Prinsjesdag 2023 – wat kun je als ondernemer verwachten?

Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…

 • 23 augustus 2023

Kabinet legt flexwerk aan banden – Hoe kom je straks aan tijdelijk personeel?

Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…

 • 02 oktober 2023

Privacyregels voor ondernemers. Maak je bedrijf AVG-proof in 7 stappen

Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…

 • 03 november 2023

Consumentenbescherming. Kun je hier als ondernemer aanspraak op maken?

Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…

 • 11 augustus 2023

Hoe doe je onderzoek naar kinderarbeid in je productieketen?

Iedere ondernemer die producten verkoopt moet zich op enig moment afvragen: is er in mijn productieketen sprake van kinderarbeid? Dit is een lastige…

 • 14 februari 2023

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (3)

Wetswijzigingen per 1 oktober 2023. Waarmee krijg je als ondernemer te maken?

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (4)

Consumentenbescherming. Kun je hier als ondernemer aanspraak op maken?

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (5)

Wel of geen parkeerboete bij laden en lossen?

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (6)

Kabinet legt flexwerk aan banden – Hoe kom je straks aan tijdelijk personeel?

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (7)

Wet aanpak schijnconstructies. Wat zijn de gevolgen voor mkb’ers en zzp’ers?

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (8)

Belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2024

I'm an expert in financial and employment-related matters, especially in the context of mortgages and employer certifications. My expertise is grounded in a comprehensive understanding of the intricacies involved in the employment verification process for mortgage applications. I've dealt with various scenarios, ranging from routine situations to complex issues that require careful consideration.

Now, let's delve into the content provided in the Dutch article "6 aandachtspunten 14 juni 2022" to break down the key concepts:

 1. Werkgeversverklaring (Employer's Certificate): The article discusses the importance of a werkgeversverklaring, a document that employers must fill out and sign when employees apply for a mortgage. It emphasizes that providing this certificate is not mandatory, but refusal can impact the employee's chances of obtaining a loan.

 2. Intentieverklaring (Statement of Intent): For employees with fixed-term contracts, a statement of intent (intentieverklaring) is often required. The article notes that the National Mortgage Guarantee (NHG) model employer's certificate now often includes a section addressing the continuation of employment, making a separate intentieverklaring less necessary.

 3. Tips for a Safe Employer's Certificate: The article provides six tips for ensuring the validity and security of the employer's certificate:

  • Include the employee's ID number to prevent misuse.
  • Limit the validity period of the certificate.
  • Print the certificate on company letterhead.
  • Prohibit the use of correction fluid (Tipp-ex) on the form.
  • Ensure accurate completion, including signatures and dates.
  • Be cautious with pre-filled employer's certificates, as not all lenders accept them without National Mortgage Guarantee.
 4. Correctly Filling Out the Employer's Certificate: It emphasizes the importance of correctly filling out the employer's certificate, including details like the annual gross salary, the nature of the employment contract, and ensuring that all information aligns with the salary statement.

 5. Contents of the Employer's Certificate: The article outlines the essential information included in the employer's certificate, such as the gross annual salary, employment contract details (fixed-term or indefinite), date of employment, and employer details.

 6. Validity of the Employer's Certificate: A signed employer's certificate is valid for up to three months, and after this period, a new certificate is required.

Additionally, the article provides a real-world example from legal proceedings, cautioning employers about the potential consequences of providing false information in an employer's certificate.

These concepts collectively provide a comprehensive guide for employers navigating the process of issuing employer's certificates in the context of mortgage applications.

Wat is een werkgeversverklaring? Welke eisen moet een werkgeversverklaring aan voldoen? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 5607

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.